Blijf altijd up to date via e-mail!

  Translate

  zaterdag 18 januari 2014

  Het geheim van de raadkamer en de minderheidsopvattingen!  Beste lezer,

  Er wordt al lange tijd gediscussieerd over de wenselijkheid van de invoering van een stelsel van minderheidsopvattingen bij de Hoge Raad. Onder een minderheidsopvatting verstaat men een geschreven mening van een of een aantal raadsheren waarin aangegeven wordt dat en waarom men zich niet in de door de meerderheid opgestelde opvatting kan vinden.
  Deze minderheidsopvatting wordt bij of in de uitspraak gepubliceerd.1 Minderheidsopvattingen spelen in de common law een grote rol. In common-law stelsels worden deze minderheidsopvattingen neergelegd in dessenting of concurring opinions. Een dessenting opinion is een oordeel waarin een minderheid van het college de uitkomst van het geding als fout beschouwt. Een concurring opinion daarentegen, is een oordeel waarin de minderheid van het college de uitkomst van het geding als goed beschouwt. Maar, verder wordt er ook in gesteld dat men van mening is dat andere gronden moeten worden aangevoerd om tot die uitkomst te komen.2 De wetenschap dat in civil-law landen minderheidsopvattingen achtergesteld blijven is te wijten aan het geheim van de raadkamer.3Het geheim van de raadkamer houdt een verplichting tot geheimhouding 'van hetgeen in de  raadkamer over aanhangige zaken is geuit'.4Hieronder zal beargumenteert worden waarom er een stelsel van minderheidsopvatting ingevoerd moet worden.

  Argumenten voor invoering van een stelsel van minderheidsopvattingen

  1.Minderheidsopvattingen hebben goede effecten op de rechtspraak
  Motivering van uitspraken zal scherper worden door het invoeren van minderheidsopvattingen. Verder zal de rechtspraak meer gezag krijgen en zal rechtsvorming worden gestimuleerd.

  2.De publieke kenbaarheid
  Rechters moeten de ruimte hebben om in zaken die aan hen zijn voorgelegd publiekelijk kenbaar maken dat en waarom zij zich niet in de meerderheidsuitspraak kunnen vinden.5

  3.Betere motivering

  Betoogd wordt dat wanneer minderheidsopvattingen gepubliceerd worden dit meer inhoud zal geven aan de motiveringsplicht. Het is namelijk zo dat beslissingen dan minder worden gekenmerkt door sobere,vage en onduidelijke motiveringen.6

  4.Kwaliteitsverhoging
  Een minderheidsopvatting werkt kwaliteitsverhogend op het beslissingsproces. Als minderheidsopvattingen bekend worden dan bevordert dit respect voor een andere mening die niet weggestopt zal worden.7

  5. Vertrouwen in de rechtspraak
  Doorzichtigheid van het beslissingsproces kan vertrouwen opwekken in de rechtspraak. Maar ook het aangeven van argumenten voor en tegen een beslissing (dus door het invoeren van minderheidsopvattingen) kan het vertrouwen in de rechtspraak vergroten.8 Wanneer door de Hoge Raad beslissingen worden genomen die politiek gevoelig liggen of arresten moet wijzen over moreelethische onderwerpen dan worden door de invoering van minderheidsopvattingen de uitspraken van rechters belangrijker.9

  6. Rechtsvorming en rechtszekerheid

  Wanneer minderheidsopvattingen gepubliceerd zullen worden dan draagt dit bij aan de rechtsvorming en de rechtszekerheid. Invoering van dessenting opinions bij de Hoge Raad zal zorgen voor een bijdrage aan de juridische en maatschappelijke discussie. Verder zal het ook bijdragen aan het debat over uitleg van werk en recht. Dat een dessenting opinion bijdraagt aan de rechtszekerheid kan ook weer bijdragen aan de rechtsontwikkeling.10

  7.Verhelderende werking
  Betoogd wordt dat het verhelderend kan zijn om te weten of een uitspraak gelijkgesteld is genomen of door een meerderheid van het college. Argumenten zouden beter uit de verf komen wanneer ze als dessenting opinion worden opgenomen. 11

  8.Aanzetten tot rechterlijke meningen
  Als minderheidsopvattingen opgenomen worden dan zorgt dit ervoor dat de discussie binnen een rechterlijk college geopenbaard wordt en dit zet aan tot rechterlijke meningen.12


  Argumenten tegen invoering van een stelsel van minderheidsopvattingen
  Buiten de argumenten voor het invoeren van een stelsel van minderheidsopvattingen zijn er ook argumenten tegen het invoeren van zo een stelsel.

  1. Het geheim van de raadkamer
  Zo zou het in strijd zijn met het geheim van de raadkamer (dat opgeborgen zit in art. 7 lid 3 RO).Minderheidsopvattingen hoeven het geheim van de raadkamer helemaal niet in de weg te staan.Het geheim van de raadkamer geeft een verbod op het geven van een verslag dat betrekking heeft op de discussie in de raadkamer. Wanneer een stelsel van minderheidsopvattingen ingevoerd wordt dan kan daar gewoon aan vast worden gehouden.13
  Wat het geheim van de raadkamer betreft wordt gesteld dat een minderheidsopvatting niet meer zorgt voor eenstemmigheid bij het gezag van een uitspraak.14 Het gezag vloeit voort uit het bestaan van een echte overeenstemming. Die overeenstemming komt pas tot uiting als men minderheidsopvattingen openbaar kan maken of daar van af kan zien.15
  Er wordt ook, ten opzichte van, de bescherming van de individuele rechter gesteld dat de onafhankelijkheid in gevaar komt. Dit bezwaar is ook ongegrond. De onafhankelijkheid komt in gevaar als aan de mening van de rechter beperkingen worden gesteld of wanneer een rechter met ontslag bedreigd wordt.16

  2. Te veel tijd
  Verder stelt men dat het te veel tijd zou kosten.
  Dit bezwaar kan als ongegrond worden verklaard. Wanneer een uitspraak gedaan is, heb je, als het goed is de basis voor een minderheidsopvatting al lang klaar.17

  3. Conclusie advocaat-generaal
   Een ander bezwaar kan zich richten tot de conclusie van de advocaat-generaal.
  Men beweert dat deze als dessenting opinion kan dienen. De positie van de advocaat-generaal is echter niet te vergelijken met de positie van de rechter.18

  4. Vermindering gedachtewisseling
  Wanneer men kijkt naar de openhartige gedachtewisseling in de raadkamer, dan zou men kunnen stellen dat een stelsel van minderheidsopvattingen kan leiden tot een vermindering van deze gedachtewisseling. Dit hoeft helemaal niet zo te zijn.19
  Conclusie
  Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat het invoeren van een stelsel van minderheidsopvattingen noodzakelijk is. De argumenten voor het invoeren van een zulk soort stelsel wegen zwaarder op dan de argumenten tegen het stelsel. Een stelsel waarin minderheidsopvattingen mogelijk zijn kan bijdragen aan de verrijking van de rechtspraak.20 Men zou kunnen beginnen om het in te voeren bij de Hoge Raad. Dit omdat  cassatierechtspraak vooral de beantwoording van rechtsvragen betreft. Hierbij speelt het belang van een openbare discussie een rol. En dan vooral wanneer het gaat om rechtsvragen die maatschappelijke problemen betreffen. Men zou ervoor kunnen kiezen om een tussenmodel te creĆ«ren. Het is dan de bedoeling dat dit tussenmodel in het arrest zowel de minderheidsopinie als de meerderheidsopinie opneemt.21


  1 W. Limborgh, 'De Hoge Raad en minderheidsopvattingen (dissenting/concurring opinions)', NJB 2013/1544, p. 1708.
  2 H. Broeksteeg, 'Het geheim van de raadkamer: een waardevol bezit', Ars Aequi 2011, p.247.
  3 W. Limborgh, 'De Hoge Raad en minderheidsopvattingen (dissenting/concurring opinions)', NJB 2013/1544, p. 1709.
  4 W. Limborgh, 'De Hoge Raad en minderheidsopvattingen (dissenting/concurring opinions)', NJB 2013/1544, p. 1710.
  5 W. Limborgh, 'De Hoge Raad en minderheidsopvattingen (dissenting/concurring opinions)', NJB 2013/1544, p. 1709.
  6 W. Limborgh, 'De Hoge Raad en minderheidsopvattingen (dissenting/concurring opinions)', NJB 2013/1544, p. 1709-1710.
  7 W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.686.
  8 W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.686.

  9 W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.686.
  10 H. Broeksteeg, 'Het geheim van de raadkamer: een waardevol bezit', Ars Aequi 2011, p.249.
  11W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.687.
  12 H. Broeksteeg, 'Het geheim van de raadkamer: een waardevol bezit', Ars Aequi 2011, p.247.
  13H. Broeksteeg, 'Het geheim van de raadkamer: een waardevol bezit', Ars Aequi 2011, p.248.
  14W. Limborgh, 'De Hoge Raad en minderheidsopvattingen (dissenting/concurring opinions)', NJB 2013,1544, p. 1709.
  15W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.688-689.
  16W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.689.
  17W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.689.

  18W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.687.
  19W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.687.

  20 W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.687-688.
  21W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.689.
  22W.M.E. Thomassen, 'Het geheim van de raadkamer en de dessenting opinion', NJB 2006-12, p.690.

  0 reacties:

  Een reactie posten

  Mogelijk gemaakt door Blogger.

  Populaire berichten